Utlån av våpen

Trenger du å låne våpen? I “Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv. (våpenforskriften)” finner du bestemmelsene for utlån.

Du må huske på at våpen kan ikke lånes ut til noen som har fått sitt våpen tilbakekalt eller fått forbud mot å eie eller inneha våpen, eller som for øvrig må antas å være uskikket til å inneha våpen. Du som utlåner har ansvaret for at du ikke låner ut til noen som ikke har lov til å ha våpen.

Siden 2. mars har Norges Skytterforbund satt inn denne teksten i sikkerhetsreglementet sitt:

«Klubbmedlemmer som av politiet ikke anses som skikket til å erverve våpen, eller som av sikkerhetsmessige grunner har fått inndratt sine våpen eller tilbakekalt sine våpenkort, kan ikke delta i klubbenes organiserte treninger eller konkurranser.»

Her er utlånserklæring skjema som du kan fylle ut når du skal låne ut våpen.
Utlånserklæring for skytevåpen (pdf)
Utlånserklæring for skytevåpen (doc)

Det finnes pr dags dato ikke noe standard skjema for utlånserklæring. Gjør du et søk på Google vil det dukke opp flere forskjellige.

Her er skjema som Norges Jeger og Fiskerforbund har laget (pdf)

Det frivillige skyttervesenet har flere skjemaer i forhold til om det lånes ut fra en person eller fra en klubb.
Utlånsskjema for person til person (pdf)
Utlånsskjema for skytterlag (samleliste) (pdf)
Utlånsskjema skytterlag til person (pdf)

rundskriv, utlånKapittel 18. Bestemmelser om utlån

§ 85.Utlån fra fysisk person (våpenloven § 11 første til femte ledd)

Den som låner ut eller på annen måte overlater skytevåpen eller våpendeler til en annen, skal gi mottakeren en datert og underskrevet bevitnelse om dette.

Bevitnelsen skal opplyse om

a) långiverens og låntakerens navn og adresse,
b) långiverens våpenkort (nummer og utstedende myndighet),
c) art, kaliber, fabrikkmerke og nummer på de våpen eller våpendeler som er lånt ut,
d) hva våpnene eller våpendelene skal brukes til, og
e) for hvilket tidsrom våpnene eller våpendelene er lånt ut.

Bevitnelsen gjelder som våpenkort i et tidsrom av inntil fire uker fra utstedelsen.

Pistol, revolver og halvautomatisk rifle eller hagle kan for et tidsrom av inntil fire uker lånes ut eller overlates til andre som har gyldig våpenkort for tilsvarende våpen.

Pistol, revolver og halvautomatisk rifle eller hagle kan også lånes ut eller overlates til godkjent tilvirker, børsemaker eller våpenhandler etter paragrafen her når dette er nødvendig i forbindelse med tilvirkning, handel, reparasjon eller kommisjonssalg via autorisert våpenhandler. Den som får våpenet overlatt, skal være fylt 21 år.

§ 86.Utlån fra forening tilsluttet godkjent skytterorganisasjon (våpenloven § 11 sjette ledd)

Forening eller annen skytterorganisasjon som har kollektivt våpenkort, kan låne ut geværer eller våpendeler av slike våpen til sine medlemmer. På skytebane kan det lånes ut våpen som nevnt til medlemmer som ikke har fylt 18 år. Til bruk utenfor skytebane skal det ikke lånes ut slike våpen til medlemmer under 18 år uten at låntakeren er under forsvarlig tilsyn, og barnets foreldre eller den som ellers har omsorgen for det, har samtykket i utlånet. Andre medlemmer kan gis slike våpen eller våpendeler til utlån for et tidsrom av inntil ett år hvis de antas å oppfylle våpenlovens krav for å få innvilget en søknad om tillatelse til å inneha skytevåpen. Lånet kan fornyes for et tilsvarende tidsrom.

Pistol, revolver og halvautomatisk rifle kan lånes ut eller overlates til andre som har gyldig våpenkort for tilsvarende våpen.

Pistol, revolver og halvautomatisk rifle ervervet til øvelses- og konkurranseskyting kan også lånes ut eller overlates til godkjent tilvirker, børsemaker eller våpenhandler når det er nødvendig i forbindelse med tilvirking, handel, reparasjon eller kommisjonssalg via autorisert våpenforhandler. Den som får våpenet overlatt etter dette og annet ledd skal være fylt 21 år.

§ 87.Utstedelse av kontrollseddel ved utlån fra forening

Forening mv. som låner ut skytevåpen eller våpendeler, skal gi låntakeren en datert og underskrevet kontrollseddel. Kontrollseddel utstedes likevel ikke hvor våpnene eller våpendelene ikke fjernes fra organisasjonens skytebane.

Kontrollseddelen skal opplyse om

a) låntakerens navn og adresse,
b) organisasjonens navn og våpenkort (nummer og utstedende myndighet), og
c) våpnenes eller våpendelenes art, kaliber, fabrikkmerke og nummer.

Kontrollseddelen gjelder som våpenkort i et tidsrom av inntil tolv måneder fra utstedelsen.

§ 88.Utstedelse av utlånsliste ved utlån fra forening

Forening mv. som låner ut skytevåpen eller våpendeler skal føre en utlånsliste.

Utlånslisten skal opplyse om

a) organisasjonens navn og våpenkort (nummer og utstedende myndighet), og
b) hvem som er ansvarlig for organisasjonenes våpen og våpendeler (formann, daglig leder eller annen).

Videre skal listen inneholde en fortløpende fortegnelse over

a) låntakernes navn,
b) de utlånte våpens eller våpendelers art, kaliber, fabrikkmerke og nummer,
c) dato for utlån, og
d) dato for innlevering.

Til utlånslisten skal det vedlegges en fortegnelse over organisasjonens medlemmer.

§ 89.Utlån fra bedrifter (våpenloven § 11 sjette ledd)

Bedrift eller annen institusjon som har våpenkort, kan utlevere skytevåpen eller våpendeler til de av sine ansatte som i sitt arbeid har behov for våpen.

Våpenet eller våpendelen skal utenfor arbeidstiden oppbevares på betryggende måte hos den institusjon som har levert det ut.

Den som har fått utlevert skytevåpen eller våpendeler etter bestemmelsen i første ledd, skal levere våpenet tilbake når han slutter i institusjonens tjeneste, eller når den som er ansvarlig for institusjonens våpen, krever at innlevering skal finne sted.

§ 90.Utstedelse av kontrollseddel ved utlån fra bedrift

Bedrift eller annen institusjon som utleverer skytevåpen eller våpendeler, skal gi mottakeren en datert og underskrevet kontrollseddel. Kontrollseddel utstedes likevel ikke hvor våpenet eller våpendelen ikke fjernes fra institusjonens område.

Kontrollseddelen skal opplyse om

a) mottakerens navn og adresse,
b) institusjonens navn og våpenkort (nummer og utstedende myndighet), og
c) våpenets eller våpendelenes art, kaliber, fabrikkmerke og nummer.

Kontrollseddelen gjelder som våpenkort.

Gjelder kontrollseddelen for revolver eller pistol, skal innehaveren alltid ha kortet med seg når han eller hun bærer eller fører med seg våpenet.

§ 91.Utstedelse av utlånsliste ved utlån fra bedrift

Bedrift eller annen institusjon som utleverer skytevåpen eller våpendeler, skal føre en utlånsliste.

Utlånslisten skal opplyse om

a) institusjonens navn og våpenkort (nummer og utstedende myndighet), og
b) hvem som er ansvarlig for institusjonens våpen eller våpendeler.

Videre skal listen inneholde en fortløpende fortegnelse over

a) mottakernes navn,
b) de utleverte våpens eller våpendelers art, kaliber, fabrikkmerke og nummer,
c) dato for utlån og
d) dato for innlevering.

Til utlånslisten skal det vedlegges en fortegnelse over de ansatte som er berettiget til å få utlånt skytevåpen.

§ 92.Utlån fra autorisert forhandler

Den som har bevilling til å drive handel med skytevåpen, kan midlertidig fjerne slike våpen fra forretningen når dette er nødvendig fordi våpenet skal repareres av børsemaker eller prøveskytes eller innskytes av annen våpenhandler.

Ved utlån til annen forhandler skal bevillingshaver forsikre seg om at denne har bevilling til å drive handel med den aktuelle våpentypen.

Våpen kan også lånes ut inntil fire uker i forbindelse med kjøp. Låntaker skal fremvise våpenkort eller ervervstillatelse fra politiet for den aktuelle våpentype, og godkjent legitimasjon.

Forhandler innfører låntakers navn, våpenkortets nummer og utstedende myndighet i en fortløpende fortegnelse over alle kjøp, salg og utlån som nevnt i § 40. Forhandler skal også utferdige utlånserklæring som skal inneholde låntakers navn, personnummer og adresse, opplysninger om ervervstillatelse, dato og låneperiode. Annen midlertidig fjerning av våpen fra forretningen skal skje under direkte oppsyn fra bevillingsinnehaver eller person med dennes fullmakt. Denne bestemmelse gjelder også for revolvere og pistoler. Den som får revolver eller pistol overlatt skal være fylt 21 år.

Ved utlån til tilvirker eller børsemaker skal bevillingshaver kontrollere at denne har bevilling som tilvirker eller reparatør, jf. kapittel 8.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-06-25-904/

Lov om skytevåpen og ammunisjon m.v. [våpenloven]

Kapittel II. Erverv m.v. av våpen og våpendeler.

0 Overskriften endret ved lov 23 juni 1978 nr. 69.

§ 7.
Den som vil kjøpe eller på annen måte erverve skytevåpen eller våpendeler, må ha tillatelse fra politimesteren.

Tillatelse gis av politimesteren på søkerens bosted eller – hvis søkeren ikke har bopel i riket – av politimesteren på oppholdsstedet.

Tillatelse kan bare gis edruelige og pålitelige personer som har behov eller annen rimelig grunn for å ha skytevåpen, og som ikke av særlige grunner kan ansees som uskikket til det.

Tillatelse kan ikke gis til person under 18 år. Unntak kan i særskilte tilfeller gjøres for person under 18 år men over 16 år, der våpen kan oppbevares av verge eller annen person som fyller de alminnelige krav til tillatelse. Tillatelse til å erverve revolver eller pistol eller til deler av slike våpen gis ikke til personer under 21 år. Kongen kan også fastsette høyere aldersgrense for andre arter skytevåpen og våpendeler, likevel ikke over 21 år. Erverves skytevåpen eller våpendeler ved arv, kan vedkommende politimester dispensere fra aldersgrensebestemmelsene på de vilkår han finner nødvendig i hvert enkelt tilfelle.

Søknad fra mindreårig eller person som er fratatt rettslig handleevne, må være tiltrådt av verge.

Kongen kan gi forskrifter om skytterorganisasjoners og andre juridiske personer erverv av skytevåpen og våpendeler.

0 Endret ved lover 23 juni 1978 nr. 69, 5 juni 1998 nr. 35, 26 mars 2010 nr. 9 (ikr. 1 juli 2013 iflg. res. 5 apr 2013 nr. 338) som endret ved lov 5 apr 2013 nr. 12.

§ 8. Enhver som vil eie eller inneha skytevåpen, skal ha tillatelse fra politimesteren (våpenkort). Bestemmelsene i § 7 annet-sjette ledd gjelder tilsvarende. For tillatelsen kan det settes som vilkår at adgangen etter § 11 til å overlate våpenet til andre ikke skal gjelde.

Når særlige forhold tilsier det kan tillatelse gis for et bestemt tidsrom.

Den som vil foreta en vesentlig endring av et skytevåpens karakter eller beskaffenhet, eller som eier eller innehar skytevåpen som er vesentlig endret, må ha tillatelse fra politimesteren. Dette gjelder også skytevåpen som er nevnt i § 5.

0 Endret ved lover 23 juni 1978 nr. 69, 5 juni 1998 nr. 35.

§ 9.Våpenkort eller utlånserklæring skal på forlangende av politiet vises frem for kontroll. Våpeninnehaveren skal alltid ha med seg våpenkort eller utlånserklæring når han bærer eller fører med seg skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon. Har han ikke kort eller utlånserklæring på seg under kontroll, skal politiet ta skytevåpenet, våpendeler eller ammunisjon i forvaring inntil kort eller erklæring er forevist, med mindre politiet finner det ubetenkelig å la vedkommende ha skytevåpenet, våpendeler eller ammunisjon hos seg.

0 Endret ved lov 5 juni 1998 nr. 35.

§ 10.Politimesteren skal tilbakekalle våpenkort hvis innehaveren ikke er edruelig og pålitelig eller dersom han av særlige grunner kan anses som uskikket til å ha skytevåpen.

Våpenkort kan tilbakekalles også hvis innehaveren ikke lenger har behov for eller annen rimelig grunn til å ha skytevåpen.

Kongen kan fastsette regler om tilbakekall av våpenkort når innehaver pga sykdom, alder eller lignende ikke lenger kan antas å være i stand til å sørge for en sikker oppbevaring eller bruk av våpen eller våpendeler.

Blir våpenkort tilbakekalt etter første eller annet ledd, skal kortet og i tilfelle skytevåpenet straks innleveres til politimesteren. Denne kan beslutte at også våpendeler skal innleveres. Tilhører gjenstandene en annen enn innehaveren, skal de utleveres eieren, og ellers avhendes. Har slik avhendelse ikke funnet sted innen 3 måneder fra tilbakekallingen til en som har tillatelse etter § 7, skal politimesteren selge gjenstandene for eierens regning. Hvis salget ikke skjer ved offentlig auksjon, skal gjenstandene så vidt mulig takseres på betryggende måte.

Politiet kan beslutte innlevering av våpen, våpendeler eller ammunisjon dersom det er gitt forhåndsvarsel om tilbakekall av våpenkort.

Under de vilkår som er nevnt i første ledd, kan politimesteren beslutte at den som eier eller innehar skytevåpen som nevnt i § 5 eller deler av slike våpen, skal innlevere disse. Med gjenstandene forholdes som bestemt i fjerde ledd.

Blir våpenkort tilbakekalt etter første ledd eller skytevåpen eller våpendeler besluttet innlevert etter sjette ledd, kan politimesteren nedlegge forbud mot at vedkommende framtidig eier eller innehar skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon som nevnt i § 5.

0 Endret ved lover 23 juni 1978 nr. 69, 5 juni 1998 nr. 35.

§ 11.Dersom det ikke er satt vilkår som nevnt i § 8 første ledd tredje punktum, kan den som har våpenkort overlate våpenet til en annen person i inntil 4 uker. Revolver eller pistol kan dog aldri overlates til andre med mindre Kongen har bestemt noe annet.

Mottakeren må fylle vilkårene om minstealder etter § 7 fjerde ledd. Er han umyndig må verjen samtykke. Våpenet må ikke overlates til noen som har fått sitt våpenkort tilbakekalt i medhold av § 10 første ledd, eller som i medhold av § 10 syvende ledd, eller § 15 er blitt forbudt å eie eller inneha våpen som nevnt i § 5, eller som for øvrig må antas å være uskikket til å inneha våpenet.

Den som overlater våpenet, skal gi mottakeren skriftlig bevitnelse med opplysning om til hvilket bruk og for hvilken tid våpenet er overlatt. Denne bevitnelse trer i stedet for våpenkort. Bestemmelsene i § 9 første ledd får tilsvarende anvendelse.

Regler om minstealder og skriftlig bevitnelse gjelder ikke hvis våpenet bare blir brukt i nærvær av og under direkte tilsyn av den som har våpenkortet.

Til den som selv har våpenkort eller som har fått overlatt skytevåpen med hjemmel i denne paragraf, kan våpendeler til vedkommende våpen overlates i inntil 4 uker.

Kongen kan gi særlige regler om transport av skytevåpen og våpendeler. Det samme gjelder for behandling og bruk av skytevåpen og våpendeler som tilvirker, forhandler eller reparatør innehar i forbindelse med sin virksomhet, eller som bedrifter, skytterorganisasjoner og andre juridiske personer har for utlån til sitt personale eller sine medlemmer.

0 Endret ved lover 23 juni 1978 nr. 69, 5 juni 1998 nr. 35.
§ 12.På annen måte enn bestemt i § 11 må skytevåpen eller våpendeler ikke overlates til noen som ikke har tillatelse som nevnt i § 7.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1961-06-09-1/

Translate »

Pin It on Pinterest