Jakttider 2017-2022

Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2017 til og med 31. mars 2022
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-01-25-106

Andre lovverk og forskrifter i forbindelse med jakt:

LOV-2009-06-19-100: Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100

LOV-1981-05-29-38: Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven).
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-05-29-38

FOR-2002-03-22-313: Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-03-22-313

LOV-1996-06-21-38: Lov om statlig naturoppsyn (naturoppsynsloven).
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1996-06-21-38

Translate »

Pin It on Pinterest