Ordens- og Sikkerhetsregler NSF

2.1. ORDENS- OG SIKKERHETSREGLER
2.1.1. ORDENSREGLER

2.1.1.1. Utenom stevner og organisert trening skal banen kun benyttes av medlemmer av bruksberettigede klubber.

2.1.1.2. Det er strengt forbudt å skyte med våpen og ammunisjon som banen ikke er godkjent for, eller som kan være farlig for andres eller egen sikkerhet, eller som er egnet til å skade banens innretninger.

2.1.1.3. Skytingen skal foregå i de stillinger og etter de program og regler som gjelder for vedkommende øvelse. Det er forbudt å skyte mot blikkbokser, flasker m.m.

2.1.1.4. Det skal herske orden og disiplin på standplassen. Unødig bråk og høyrøstet tale er ikke tillatt.

2.1.1.5. Alkohol må ikke nytes på skytebanen. Heller ikke må noen møte til skyting under påvirkning av alkohol eller stoffer med lignende virkning.

2.1.1.6. Personer som overtrer ovenstående ordensregler kan bli bortvist fra banen. I grovere tilfelle vil forholdet bli anmeldt.

2.1.2. SIKKERHETSREGLER
2.1.2.1. Våpen skal alltid behandles som om de er ladd. Ta aldri i et våpen uten straks å undersøke om det er patron i kammer eller magasin. Rett aldri våpenet mot noen.
Hold munningen mot bakken.2.1.2.2. Utstyrskontrollør, standplassleder eller jurymedlem kan ta i en skytters våpen for å kontrollere det, uten hans samtykke, men skytteren skal være tilstede og vite om det.

2.1.2.3. Sikting og klikking er bare tillatt fra standplassen når ingen personer befinner seg foran skytteren, og skytelederen har gitt tillatelse. Det er forbudt å løsne andre skudd innen baneområdet enn de som hører til ordinær konkurranse eller treningsskyting. Er det nødvendig å prøve om et våpen fungerer tilfredsstillende, må prøven utføres etter uttrykkelig tillatelse fra skytelederen.

2.1.2.4. Ladning av våpenet må bare skje på standplassen etter tilsigelse fra skyteleder.

2.1.2.5. Når skyting pågår skal anvisere og annet mannskap holde seg bak standplassen såfremt det ikke finnes skuddsikkert vern de kan benytte.

2.1.2.6. Skytteren er i enhver henseende selv ansvarlig for sitt våpen og forpliktet til å kjenne og overholde sikkerhetsreglene. Skytteren plikter å holde sitt våpen i orden og oppbevare våpen og ammunisjon på en slik måte at det ikke kommer uvedkommende i hende. Hørselsvern skal inngå i skytterens utstyr.

2.1.2.7. Hørselsvern er påbudt ved alle skytearrangementer innen NSF.

2.1.2.8. Hvis det ved et stevne ikke er ordnet med lege som er tilstede, skal arrangøren på forhånd ha undersøkt hvorfra og hvorledes legehjelp hurtigst kan komme tilstede i ulykkestilfeller, og likeledes ha ordnet med transportmiddel for øyeblikkelig bruk. På enhver skytebane skal det finnes førstehjelputstyr oppbevart på et lett tilgjengelig sted. Forøvrig henvises til NIFs “Retningslinjer for Lege- og sanitetstjenesten ved idrettsarrangement”.

2.1.2.9. Banesjef eller skyteleder har myndighet til å vise bort enhver som opptrer i strid med foranstående sikkerhetsregler, eller som på annen måte viser uforsiktighet på banen.

2.1.2.10. Enhver skytebane bør ha ansvarsforsikring. Alle baner som eies / leies av NSFs klubber og lag har en felles ansvarsforsikring, administrert av NSF.

2.1.2.11. Ordens- og sikkerhetsregler skal være oppslått på skytebanen, sammen med telefonnummer til lege.

Hentet fra: Norges Skytterforbund (NSF) – Fellesreglement – 
HUSK
Våpen og ammunisjon skal IKKE røres så lenge det er folk foran standplass.
Translate »

Pin It on Pinterest