– Med den nye våpenloven innfører vi forbud mot kjøp av halvautomatiske rifler med størst ildkraft. Med dette lukker vi et lovarbeid som har pågått etter 22. juli 2011. Samtidig ivaretar vi dem med et legitimt behov, og sørger for en rimelig overgangsordning for dem som har slike våpen i dag. De får tre år på seg til å kvitte seg med disse våpnene, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

 

Forbudet mot innehav av slike skytevåpen trer i kraft 1. juni 2024.

 

Det nye regelverket viderefører i stor grad gjeldende rett. De fleste nye reglene i forskriften er en konsekvens av tilsvarende regler i den nye våpenloven. Som hovedregel vil alle løyver som er gitt etter det gamle regelverket fortsatt være gyldige.

 

I ny våpenforskrift fastsettes også et forbud mot machete.

 

Ny våpenlov ble vedtatt i 2018. Ny våpenforskrift ble vedtatt 6. mai 2021. Med ikrafttredelse av ny våpenlov innføres forbudet mot erverv av halvautomatiske rifler med størst ildkraft (våpenloven § 5 annet ledd nr. 2). Forbudet mot innehav av slike skytevåpen trer i kraft 1. juni 2024.