rundskriv, utlån, Endringer av eksisterende våpenforskriftEndringer av eksisterende våpenforskrift som var planlagt gjeldende fra 01.04.20 er utsatt til 01.10.20

 

 

Idag 25. mars 2020 kl 16:40 ble følgene lagt ut på Lovdata:

I forskrift 26. februar 2020 nr. 192 om endring i forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv. (våpenforskriften) gjøres følgende endring: 

Del II skal lyde:

Endringene trer i kraft 1. oktober 2020.

Endringen trer i kraft straks.

Kilde: Lovdata

Dette er forskriftene som nå blir utsatt og da gjelder fra 1. oktober 2020.

Overskriften kapittel 1 skal lyde:

Kapittel 1. Ikke-kontrollpliktige våpen, krav til deaktivering av skytevåpen, typer skytevåpen, skytevåpenets funksjoneringsmetode og måling av skytevåpen

§ 1 tredje og fjerde ledd skal lyde:

Et skytevåpen anses å være gjort varig ubrukbart (deaktivert) dersom alle vesentlige deler av våpenet er gjort permanent ubrukelige. Deaktiveringen kan foretas av godkjent tilvirker eller børsemaker og skal etterkontrolleres av politiet. Når etterkontroll er gjennomført og godkjent, skal politiet merke våpenet, utferdige attest for deaktiveringen og registrere våpenet som lovlig deaktivert. Kravet til etterkontroll av deaktiverte skytevåpen gjelder ikke for deaktiverte skytevåpen som er kontrollert og godkjent av utenlandsk kontrollinstans i samsvar med regler fastsatt av Politidirektoratet. Politidirektoratet fastsetter nærmere regler for hvilke krav som skal stilles for at våpenet er deaktivert, og for gjennomføring av etterkontroll, merking, attestasjon og registrering av deaktiverte skytevåpen.

Skytevåpen som før forskriftens ikrafttredelse er lovlig deaktivert etter tidligere krav, skal fortsatt anses som deaktivert etter tredje ledd, med mindre skytevåpenet skifter eier eller føres ut av norsk tollområde.

Ny § 1a skal lyde:

§ 1a. Registreringspliktig for deaktiverte skytevåpen

Den som erverver, eier eller innehar skytevåpen, som er deaktivert i samsvar med reglene i § 1 tredje ledd, må registrere innehavet hos politiet på fastsatt skjema.

Kravet til registreringsplikt etter første ledd gjelder ikke for skytevåpen som er lovlig deaktivert etter tidligere krav, med mindre skytevåpenet skifter eier eller føres ut av norsk tollområde.

§ 4a skal lyde:

§ 4a. Våpendel

Med låskasse etter våpenloven § 2 første ledd menes rammestykke for pistoler, revolvere, rifler og hagler som brekkes for lading og tømming, og den eller de deler som er festet til pipen for rifler og hagler som ikke brekkes for lading og tømming. For skytevåpen med delt låskasse som består av overramme og underramme regnes både underramme og overramme som låskasse etter våpenloven § 2 første ledd.

Det er forbudt uten politiets tillatelse å erverve glidestykke (sleid eller tilsvarende) til hel- og halvautomatiske pistoler, sluttstykke, tønne til revolver, avtagbar låseblokk eller sluttstykke til skytevåpen som er underlagt våpenlovens tillatelsessystem. Første punktum gjelder likevel ikke ved erverv av sluttstykke, tønne til revolver eller avtagbar låseblokk etter § 22 i denne forskriften.

Politiet kan bare gi tillatelse etter andre ledd til den som har tillatelse til å inneha skytevåpen som våpendelen kan brukes i. Reglene i § 106 andre ledd kommer til anvendelse for overramme, tønne til revolver, avtagbar låseblokk eller sluttstykke til skytevåpen som er ervervet før 1. april 2020.

Ny § 7a skal lyde:

§ 7a. Forbud mot våpenmagasin med stor patronkapasitet

Det er forbudt å erverve våpenmagasin til skytevåpen med patronkapasitet på mer enn fem for hagler, 10 for rifler og 20 for pistoler, med mindre unntakene etter andre til femte ledd eller § 106 første ledd kommer til anvendelse.

Politimesteren kan gi personer som oppfyller vilkårene for erverv og innehav av skytevåpen, våpendeler og ammunisjon etter § 16 fjerde ledd, § 21, § 23a eller § 54 tillatelse til å erverve våpenmagasin med patronkapasitet på mer enn fem for hagler 10 for rifler og 20 for pistoler.

Politimesteren kan gi personer, som kan dokumentere ett års aktivt medlemskap i forening tilsluttet godkjent skytterorganisasjon, med godkjent skytterprogram som oppfyller de tekniske krav til deltakelse i internasjonale skytekonkurranser, tillatelse til å erverve våpenmagasin til pistol med patronkapasitet på mer enn 20 patroner.

Politimesteren kan gi personer som kan dokumentere to års aktivt medlemskap i forening tilsluttet godkjent skytterorganisasjon, med godkjent skytterprogram tillatelse til å erverve våpenmagasin til rifle med patronkapasitet på mer enn 10 patroner.

Første til fjerde ledd gjelder ikke for personer som erverver, innehar, innfører, tilvirker eller omsetter våpenmagasin i medhold av bevilling til å drive handel med eller tilvirkning av skytevåpen. Reglene i § 106 første ledd kommer til anvendelse for våpenmagasin som er ervervet før 1. april 2020.

§ 22 skal lyde:

§ 22. Erverv av pipe, sluttstykke, tønne til revolver, og avtagbar låseblokk

Hos autorisert våpenhandler kan innehaver av våpenkort uten politimesterens tillatelse erverve geværpipe, revolverpipe og pistolpipe kamret for samme kaliber som den som skal skiftes ut, samt sluttstykke, tønne til revolver eller avtagbar låseblokk, som passer til skytevåpen som eieren har våpenkort for, mot å fremvise våpenkort og legitimasjon. Forhandleren skal i tillegg til de opplysninger som er nevnt i § 40, også protokollføre våpenkortets nummer og utstedende myndighet. Dersom våpeneier beholder gammel pipe, sluttstykke, tønne til revolver eller avtagbar låseblokk, skal dette noteres i forhandlerens protokoll, og våpendelen registreres hos politiet etter melding fra forhandler. Ved distansesalg skal kopi av våpenkort og legitimasjon vedlegges bestillingen, og forsendelsen skal skje som rekommandert post.

§ 41 nytt tredje og nytt fjerde ledd skal lyde:

Den som har bevilling til å drive handel med skytevåpen skal føre en protokoll over omsetningen av løse våpenmagasin med patronkapasitet på mer enn fem for hagler, 10 for rifler og 20 for pistoler. Bevillingshaveren skal oppbevare våpenmagasinprotokollen i minst tre år.

Våpenmagasinprotokollen er en fortløpende fortegnelse over salget av løse våpenmagasin med patronkapasitet som nevnt i tredje ledd. Den kan være elektronisk eller papirbasert og skal opplyse om

a) salgsdato,
b) navn på kjøper,
c) kjøperens tillatelse etter våpenforskriften § 7a, og
d) art og kvantum av løse våpenmagasin som mottas eller leveres.

§ 55 andre ledd skal lyde:

Det kreves tillatelse også for å innføre

a) apparater for slakting og for rednings- og harpungeværer, jf. våpenloven § 5 første ledd bokstav a,
b) låskasser og piper til våpen som nevnt i bokstav a, jf. våpenloven § 5 første ledd bokstav b,
c) ammunisjon til våpen som nevnt i bokstav a, jf. våpenloven § 5 første ledd bokstav c, eller
d) skytevåpen som er deaktiverte etter § 1 tredje ledd.

§ 55 fjerde ledd skal lyde:

Tillatelsen skal være datert og underskrevet av politimesteren og opplyse om

a) fullt navn og adresse på den som har fått tillatelsen,
b) type eller art, antall, fabrikkmerke, modellbetegnelse, piplelengde og totallengde på våpenet, mekanisme (type) og kaliber ved innførsel av skytevåpen eller våpendeler,
c) kvantum og vekt ved innførsel av ammunisjon, og
d) leverandørens navn og adresse.

Ved innførsel av deaktiverte skytevåpen skal det fremgå av tillatelsen at de innførte skytevåpnene er deaktiverte og etterkontrollert i samsvar med de krav som følger av § 1 tredje ledd.

§ 56 nytt fjerde ledd skal lyde:

Ved søknad om innførsel av deaktiverte skytevåpen skal det fremlegges dokumentasjon for at skytevåpnene er deaktiverte i samsvar med de krav som følger av § 1 tredje ledd.

§ 64 nytt andre ledd skal lyde:

Søknad om innførsel av deaktiverte skytevåpen sendes på fastsatt skjema. I søknaden skal det dokumenteres at skytevåpenet er deaktivert i samsvar med de krav som følger av § 1 tredje ledd.

Nåværende § 64 andre til fjerde ledd blir tredje til femte ledd.

§ 66 første og andre ledd skal lyde:

Tillatelse til ikke-ervervsmessig utførsel av skytevåpen, våpendeler og ammunisjon gis av politimesteren på søkerens bosted, eller hvis han ikke har bopel i riket, på oppholdsstedet. Er søkeren en juridisk person, gis tillatelsen av politimesteren på det sted hvor søkeren har kontor. Det kreves tillatelse også for å utføre skytevåpen som er deaktiverte etter § 1 tredje ledd.

Tillatelsen gis på fastsatt skjema som skal være datert og underskrevet av politimesteren og opplyse om

a) fullt navn og adresse på den som har fått tillatelsen,
b) varesort (art, kaliber mv.),
c) kvantum eller vekt,
d) bestemmelsessted og adressat, og
e) dokumentasjon for at deaktiverte skytevåpen er deaktivert i samsvar med de krav som er fastsatt i § 1 tredje ledd.

§ 67 andre ledd skal lyde:

Søknaden skal opplyse om

a) søkerens fulle navn og adresse,
b) varesort (art, kaliber mv.),
c) kvantum eller vekt,
d) bestemmelsessted og adressat, og
e) dokumentasjon for at deaktiverte skytevåpen er deaktivert i samsvar med de krav som er fastsatt § 1 tredje ledd.

§ 70 andre ledd skal lyde:

Vedkommende skal ved utreisen avgi en skriftlig erklæring til Tollvesenet på fastsatt skjema i to eksemplarer. Gjelder utførselen deaktiverte skytevåpen, skal det fremlegges dokumentasjon for at skytevåpenet er deaktivert i samsvar med reglene i § 1 tredje ledd. Erklæringen attesteres av Tollvesenet som skal beholde det ene eksemplaret og levere det andre tilbake til utstederen.

§ 71 første til tredje ledd skal lyde:

Utenlandsk borger som skal oppholde seg i riket i et tidsrom av inntil tre måneder, kan ved innreise medbringe til personlig bruk jaktvåpen og våpen som skal brukes i skytekonkurranser med tilhørende våpendeler og et rimelig kvantum ammunisjon til disse våpen, herunder også våpen mv. som nevnt i § 55 annet ledd, mot å vise Tollvesenet slik våpenlisens som kreves i hans hjemland. Vedkommende skal likevel ha fylt den alder som kreves for å få tillatelse til å inneha slike skytevåpen her i riket. Kravet til at formålet må gjelde jakt eller skytekonkurranser gjelder likevel ikke dersom skytevåpenet er deaktivert i samsvar med de krav som er fastsatt i § 1 tredje ledd.

Vedkommende skal ved innreisen avgi en skriftlig erklæring i to eksemplarer.

Erklæringene skal dateres og underskrives og opplyse om

a) fullt navn og adresse,
b) hvem som har utstedt våpenlisens og hvilket nummer denne har, med mindre skytevåpenet er deaktivert og ikke underlagt krav til våpenlisens i hans hjemland,
c) alder hvis denne er under 21 år,
d) skytevåpnenes eller våpendelenes art, kaliber, fabrikkmerke og nummer,
e) ammunisjonens mengde og art,
f) hva våpnene skal brukes til i Norge og hvor de skal brukes, og
g) dokumentasjon for at skytevåpenet er deaktivert i samsvar med de krav som er fastsatt i § 1 tredje ledd.

§ 78 andre ledd skal lyde:

Uregistrerte hagler som er lovlig ervervet før 1. oktober 1990 regnes i kapittelet her som registreringspliktige skytevåpen. Skytevåpen som er lovlig deaktivert omfattes ikke av reglene om oppbevaring i dette kapittelet.

§ 93 første og andre ledd skal lyde:

Den som tilvirker skytevåpen, skal merke pipe, låskasse (både over- og underdel), rammestykke, glidestykke, tønne til revolver, samt sluttstykke eller låseblokk til skytevåpen med et permanent og unikt merke med navn på produsent eller varemerke, produksjonsland eller produksjonssted, serienummer og produksjonsår hvis dette ikke er en del av serienummeret. Dersom våpendelen er for liten til å kunne merkes i samsvar med første punktum, kan våpendelen merkes med et permanent og unikt serienummer eller alfanumerisk eller digital kode.

Den som permanent innfører skytevåpen skal påse at pipe, låskasse (både over- og underdel), rammestykke, glidestykke, tønne til revolver, samt sluttstykke eller låseblokk til skytevåpen er merket i samsvar med de krav som følger av første ledd. Kravene til merking gjelder likevel ikke skytevåpen som permanent innføres til samlerformål.

§ 100 andre punktum skal lyde:

Det samme gjelder utgifter til ombygning av våpen etter pålegg fra politiet, og utgifter til politiets etterkontroll og merking av skytevåpen som har blitt bygget om eller deaktivert.

§ 106 første og nytt andre ledd skal lyde:

Den som på ikrafttredelsestidspunktet har tillatelse til å eie og inneha skytevåpen eller våpendeler som ikke tidligere har vært forbudt, men nå forbys etter § 5, § 6, § 7 eller § 7a kan fortsatt eie og inneha våpenet eller våpendelen. Tilsvarende gjelder for den som på ikrafttredelsestidspunktet har tillatelse til å eie og inneha skytevåpen som nå reguleres av nye krav etter § 12 til § 18 og § 20. Ved søknad om tillatelse til å erverve og inneha nye skytevåpen etter paragrafene nevnt i annet punktum inngår likevel de der nevnte skytevåpen.

Den som 1. april 2020 eier overramme, tønne til revolver, avtagbar låseblokk eller sluttstykke til skytevåpen, som krever tillatelse etter § 4a, kan fortsatt eie og inneha de nevnte våpendeler uten tillatelse fra politiet.

Nåværende § 106 andre til femte ledd blir tredje til sjette ledd.

Kilde: Lovedata

Her finner du den gjeldene “Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv. (våpenforskriften)”

Høring – forslag til ny våpenforskrift mv.
Forslag til ny våpenforskrift ned utfyllende regler til våpenloven som ble vedtatt av Stortinget i mars 2018.
Status: På høring
Høringsfrist: 02.06.2020
Mer informasjon om denne høringen finner du her.

Mer lover og regler på skivebom finner du her.

Translate »

Pin It on Pinterest