Oppbevaring: Hvordan skal våpen, våpendeler og ammunisjon oppbevares? Og hvor kan våpenskapet stå?

I kapittel 16 i “Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv. (våpenforskriften)” finner vi forskriften for hvordan vi skal oppbevare våpen, våpendeler og ammunisjon. 

Utifra forskriften har NROF laget en punktliste over hvor våpenskapet kan stå.

Plassering av våpenskap
Sekretariatet har fått noen henvendelser angående plassering av våpenskap. NROF har vært i kontakt med politiet, som igjen har tatt opp temaet med POD. Avklaringen er som følger:

1. Våpenskapet skal være plassert slik at våpeneier har eksklusiv tilgang til våpenskapet. Dette betyr at våpenskap ikke kan plasseres i bod, der det er tilgang for andre enn huseier i området utenfor bod-døren. Det har ingen betydning om boden er låst, om den er plassert med dør som vender ut i fri luft eller om boden er plassert inne i et boligkompleks. Det er heller ikke av betydning om det bare er beboerne i boligkomplekset som har tilgang til bod-området inne i bygningen.

2. Man kan ikke plassere våpenskap i fellesgarasjeanlegg, selv om hver garasje er separat adskilt fra de andre med tette vegger og med egen lås.

3. Man kan ikke plassere våpenskap i garasje eller annen separat bygning på egen eiendom. Dette selv om man bor i mindre sentrale strøk.

4. Man kan plassere våpenskap i garasje dersom garasjen er en del av bolighuset (integrert del av), men kun dersom man har en egen separat dør fra garasjen og direkte inn i huset.
Dette betyr i praksis at alle må ha våpenoppbevaringen inne i beboelig del av hus/leilighet. Dette selv om plassen kan være liten for slik oppbevaring hos mange.

Det man kan gjøre er å følge våpenforskriften som sier at det er nok å fjerne en vital del av våpenet og så låse inn dette i FG godkjent skap. Det betyr at man ikke behøver våpenskap, men kan klare seg med et mindre verdiskap.

Her er hele kapittel 16 i forskriften:

Kapittel 16. Privat oppbevaring av skytevåpen, våpendeler og ammunisjon

§ 78.Krav til sikker oppbevaring

Den som innehar skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon, skal oppbevare gjenstandene slik at uvedkommende ikke får adgang til dem. Eier og innehaver av skytevåpen skal påse at våpenet er tomt for ammunisjon under oppbevaring.

Uregistrerte hagler som er lovlig ervervet før 1. oktober 1990 regnes i kapittelet her som registreringspliktige våpen og skytevåpen.

§ 79.Krav om FG-godkjent verdioppbevaringsenhet og FG-godkjent innbruddsalarm

Alle registreringspliktige våpen eller en vital del av våpnene skal oppbevares i FG-godkjent sikkerhetsskap (Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd) eller i skap med et høyere sikkerhetsnivå, jf. «Forsikringsselskapenes bestemmelser vedrørende prøving og godkjennelse av sikkerhetsskap» (1985).

Med FG-godkjent sikkerhetsskap eller skap med høyere sikkerhetsnivå menes skap som er godkjent etter Norsk Standard NS-5089, INSTA-610 eller NS-EN-1143-1. Med vital del menes sluttstykke, låsekasse eller pipe. For våpen som lades ved at våpenet brekkes, regnes pipe, forskjefte eller kolbe med avtrekkermekanisme som vital del. For enkeltløpede hagler som lades ved at våpenet brekkes, regnes ikke forskjefte som vital del. Med vital del på pistol regnes våpenets rammestykke, pipe eller sleide/sluttstykke. Med vital del på revolver regnes rammestykke, pipe eller sylinder/tønne.

Er det registrert flere enn 25 registreringspliktige våpen, uansett type, i samme husstand (boenhet), skal oppbevaringsstedet være beskyttet av FG-godkjent innbruddsalarmanlegg med overføring til døgnbemannet alarmstasjon som med egne vektere, eller etter avtale med enkeltpersoner eller foretak, kan sikre at det blir foretatt utrykning ved alarm. Politimesteren kan dispensere fra kravet til alarm til døgnbemannet alarmsentral dersom særlige grunner foreligger.

Krav om FG-godkjent sikkerhetsskap kan frafalles hvis våpnene oppbevares i eget våpenrom som er forhåndsgodkjent av politiet. For at våpenrommet kan godkjennes skal vegg, tak og gulv være laget av materialer med styrke mot gjennomtrengning som tilsvarer minst 20 cm murt Leca. Dør(er) skal være godkjent etter Norsk Standard NS-3170, 1. utgave januar 1992, klasse 3 eller 4, eller senere utgave. Rommet skal være uten vindu. Politiet kan gi tillatelse til at ammunisjon kan oppbevares sammen med våpen i våpenrom.

Det er ikke tillatt å oppbevare registreringspliktige skytevåpen i ubebodd hytte, hus eller lignende. Eiers eller innehavers bolig regnes som bebodd også ved lengre fravær.

Ved midlertidig oppbevaring av våpen som medbringes i forbindelse med jakt eller konkurranse, hvor det ikke er mulig å oppbevare våpenet i henhold til ovennevnte regler, skal våpenet oppbevares under forsvarlig tilsyn. Våpenet kan midlertidig forlates uten tilsyn hvis en vital del medtas og oppbevares under tilsyn.

Politiet kan gi særlige pålegg om oppbevaring av våpen.

§ 80.Oppbevaring av ammunisjon

Uten politiets tillatelse er det i samme husstand forbudt å oppbevare mer enn 10 000 patroner håndvåpenammunisjon eller 15 000 patroner håndvåpenammunisjon hvis minst 5000 patroner er i kaliber .22 long rifle eller .22 short. Ammunisjonen skal oppbevares nedlåst i særskilt skap, skuff eller tilsvarende låsbare innretninger, atskilt fra våpen.

I FG-godkjent sikkerhetsskap, eller i skap med høyere sikkerhetsnivå, kan det sammen med våpen oppbevares det antall patroner som er godkjent av skapprodusenten etter retningslinjer gitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Hvis skapet ikke er særskilt godkjent for oppbevaring av ammunisjon, kan det ikke oppbevares mer enn 2000 patroner i skapet.

Den som har politiets tillatelse til å oppbevare mer enn 10 000 patroner håndvåpenammunisjon, eventuelt mer enn 15 000 patroner håndvåpenammunisjon der minst 5000 patroner er i kaliber .22 long rifle eller .22 short, skal varsle brannvesenet om hvor ammunisjonen er oppbevart, og følge eventuelle pålegg som brannvesenet gir om oppbevaringen. Tillatelse skal ikke gis før det er fremlagt bekreftelse på at brannvesenet er varslet og eventuelle pålegg fulgt opp.

Det er ikke tillatt å oppbevare ammunisjon i ubebodd hytte, hus eller lignende. Eiers eller innehavers bolig regnes som bebodd også ved lengre fravær.

Ved midlertidig oppbevaring av ammunisjon som medbringes i forbindelse med jakt eller konkurranse, hvor det ikke er mulig å oppbevare ammunisjonen i henhold til ovennevnte regler, skal ammunisjonen oppbevares under forsvarlig tilsyn.

Krutt og tennhetter skal oppbevares i henhold til forskrifter fastsatt i medhold av lov 14. juni 1974 nr. 39 om eksplosive varer (gjelder bare for Svalbard) eller brann- og eksplosjonsvernloven.

§ 81.Midlertidig oppbevaring av skytevåpen, våpendeler og ammunisjon

Den som innehar skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon, kan midlertidig overlate sine skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon til andre for midlertidig oppbevaring dersom særlig grunner foreligger. Hvis våpenet ikke kan overlates til andre etter reglene i kapittel 18, kan oppbevaring hos andre kun skje etter innhentet tillatelse fra politimesteren i det distrikt vedkommende har registrert sine våpen.

Tillatelse til midlertidig oppbevaring skal tidsbegrenses, og tillatelsen skal ikke gis varighet utover ett år av gangen. Den som skal oppbevare skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon for andre skal selv ha våpenkort for samme type våpen. Våpen som er overlatt til oppbevaring kan bare benyttes av den som har fått våpenet overlatt, dersom utlån av våpenet er tillatt etter reglene i våpenloven § 11 med tilhørende bestemmelser. De våpen og den ammunisjon som blir oppbevart for andre, inngår i antall registreringspliktige våpen, skytevåpen og patroner i kapittelet her for den husstand som foretar den midlertidige oppbevaringen.

§ 82.Oppbevaring av skytevåpen, våpendeler og ammunisjon tilhørende døds- eller konkursbo

Politiet kan, når særlige grunner taler for det, bestemme at våpen, våpendeler eller ammunisjon, som befinner seg i et døds- eller konkursbo inntil videre skal oppbevares hos politiet eller den som politiet bestemmer.

§ 83.Oppbevaring av skytevåpen og ammunisjon for foreninger tilsluttet godkjent skytterorganisasjoner (skytterlag/-klubber og jegerforeninger)

Politimesteren kan dispensere fra bestemmelsene i § 79 femte ledd og § 80 fjerde ledd om oppbevaring av skytevåpen, våpendeler og ammunisjon for foreninger tilsluttet godkjent skytterorganisasjon dersom særlige grunner foreligger.

I de tilfellene det gis dispensasjon, skal våpnene eller en vital del av våpnene oppbevares i FG-godkjent sikkerhetsskap eller i skap med et høyere sikkerhetsnivå. Gis det dispensasjon for mer enn 10 registreringspliktige våpen, skal oppbevaringsstedet være beskyttet av FG-godkjent innbruddsalarmanlegg med overføring til døgnbemannet alarmstasjon som med egne vektere, eller med avtale med enkeltpersoner eller foretak, kan sikre at det blir foretatt utrykning ved alarm.

Politiet kan gi særlige pålegg om oppbevaring av skytevåpen og ammunisjon.

Hele forskriften kan du lese her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-06-25-904

Les også: Lov Forskrift og Rundskriv og Våpenloven

Politiet: Skal du kjøpe, få, eller arve skytevåpen eller våpendeler? Da må du ha tillatelse fra politiet.

largest_gun_safe_oppbevaringHer kan du lese om verdens største våpenskap. Vi er vel flere som drømmer om noe slikt? 😉
Largest Gun Safe in the World at Nashville Safe House

 

 

 

 

 

Translate »

Pin It on Pinterest