rundskrivSom skyttere må vi forholde oss til lovverk, forskrift og politidirektoratets rundskriv som har med skyting og gjøre. I denne artikkelen har jeg prøvd å samle alt av lovverk, forskrift og rundskriv jeg har kommet over. Noe er av eldre årgang og nyere har kommet til.

Rundskriv GP 6174- Skytebaneforskriften
Forskrifter om anlegg av, kontroll med og godkjennelse av sivile skytebaner av 1. juli 1988

G-126/92    Samlerundskriv som samler og erstatter alle tidligere våpenrundskriv fra departementet.

G-142/92    Innførsel og erverv av militært pregede skytevåpen

Rundskriv T-2/93 Retningslinjer for begrensning av støy fra skytebaner ­ behandling etter forurensningsloven og plan­ og bygningsloven

G-155/93    Ajourføring av G-126/92:
– Armbrøst
– Forskrift om voldsprodukter
– Hagler
– Minimumslengde på geværpiper
– Innførsel og erverv av militært pregede skytevåpen
– Lagerliste
– Dispensasjon fra krav om medlemskap i pistolklubb
– Utlån av våpen
– Paintball
– Forsvarsspray
– Nye godkjente skytterorganisasjoner

G-80/94    Tillegg til G-126/92:
– Forsvarsspray
– Militært pregede rifler
– Minimumslengde på geværløp
– Erverv av ombyggingsett for skytevåpen
– Ervervssøknader fra utlendinger med bopel/opphold i Norge
– Handelsbevilling
– Slug-ammunisjon
– Erverv av ammunisjon til teknisk bruk

G-22/95    Gebyr ved søknad om handelsbevilling for eksplosiver

G-97/95   Erverv av halvautomatiske våpen- godkjennelse av fabrikkombygget HK-94

G-2/96    Våpen – implementering i Norsk regelverk av direktiver som omfattes av EØS tilleggsavtalen – Direktiv 93/15 EØF om harmonisering av bestemmelsene om markedsføring av og kontroll med eksplosive varer til sivilt bruk.

G-57/96   Forsvarsprayer – forholdet til våpenloven

G-58/96 Generell tillatelse til erverv av ammunisjon – Norges Jeger og Fiskerforbund

G-57/97   Ajourføring av G-126/92
– Erverv av halvautomatiske rifler
– Norges Jeger og Fiskerforbund – generell tillatelse til erverv av ammunisjon
– Politihøgskolestudenter – dispensasjon fra kravet om medlemskap i pistolklubb
– Erverv av skytevåpen til programmer administrert av norsk forbund for praktisk skyting

G-86/97   Ajourføring av G-126/92
– Politiets rett til opplysninger fra og innsyn i skytterlagenes/skytterklubbens medlemsregistre
– Erverv av halvautomatiske våpen – Godkjenning av Olympic Arms AR-15
– Erverv av ammunisjon til mobiliseringsvåpen
– Erverv av cal .22 ombyggingssett til Saur 200 STR samt erverv av løp til det samme
– Erverv av maskingevær

G-58/98   Ajourføring av G-126/92:
– Våpenerverv foretatt av utenlandske statsborgere i Norge
– Konsesjon for EDB-baserte data registre
– Erverv av halvautomatiske rifle (SLR-rifle)
– Endringer i våpenloven
– Import av våpen til sivilt bruk/samling
– Erverv av ytterligere våpen når søkeren fra før har en rekke våpen
– Erverv av våpen som skal benyttes av andre

G-93/99   Endringer i forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon.

G-24/00   Gjennomføring av lokale pilotprosjekter for våpenamnesti

G-36/00   Ajourføring av G-126/92:
– Registreringspliktige luft- og fjærvåpen – Unntak for paintballvåpen
– Gebyr ved etterregistrering av uregistrerte lovlig ervervede haglegeværer
– Forbudet mot å kjøpe, erverve, eie eller inneha spretterter
– Ammunisjonssamlere
– Lydempere – endringer i krav om tillatelse fra politiet
– Forbud mot å eie eller inneha panserbrytende ammunisjon – Presisering

G-76/00 Vedrørende fristen for anskaffelse av FG-godkjente våpenskap pr. 01.09.2000

G-89-00 Endringer i våpenforskriften

2004/10   Erverv av halvautomatiske skytevåpen – våpenforskriften § 2-8:
– Generelle regler om løps/pipelengde
– Generell dispensasjon for erverv av halvautomatiske skytevåpen
– Retningslinjer for søknader om erverv av halvautomatiske skytevåpen
– Retningslinjer for godkjenning av våpentyper
– Oppdatering på nettet av halvautomatiske rifler som er godkjent til jakt og øvelses- og konkurranseskyting

2008/03 Erverv av pistoler/revolvere i kraftige kaliber

Søknad om Europeisk våpenpass.
Det skal fylles ut en søknad for hvert skytevåpen som innføres i våpenpasset.

Skal du ta med skytevåpen til andre EU-/EØS-land, må du søke om våpenpass. Har du mistet våpenpasset, må du melde det til politiet. Våpenpasset er gyldig i fem år. Du må eie våpenet for å registrere det i våpenpasset. 

Slik søker du våpenpass
1. Du må ha våpentillatelse for å få våpenpass.
2. Last ned og fyll ut søknad om europeisk våpenpass (308 KB).
3. Det er gratis å søke om våpenpass.
4. Legg ved et bilde som fyller kravene for passfoto. Bruk en fotograf eller en automat for passfoto.
5. Send søknaden til politidistriktet der du har den folkeregistrerte adressen din.

Slik fornyer du våpenpass
Send en skriftlig melding om at du ønsker å fornye våpenpasset. Meldingen må inneholde
-ditt fulle navn
-fødelsnummeret og personnummeret ditt
-dato og underskriften din
Send meldingen per post til politidistriktet der du har den folkeregistrerte adressen din. Husk å legge ved våpenpasset du vil fornye.
Hvis våpenpasset har utløpt på dato, må du søke om nytt våpenpass.

Rundskriv fra Politidirektoratet

2002/17   Ajourføring av G-126/92:
– Dokumentasjon av forbundstilknytning
– Presisering av behovskravet i våpenlovens § 7, 3. ledd for erverv og innehav av pistoler og revolvere

2002/41   Bestemmelser om nye våpenkort – format, layout og tekst.

2003/05   Endringer i våpenforskriften:
– Europeisk våpenpass
– Krav til børsemaker

2003/62   Nye våpenkort – format m.v.

2004/13  Pass og våpengebyr fra 1. juni 2004

2005/04   Endring i våpenforskriften/ajourføring av samlerundskriv G-126/92:
Opphevelse av registreringsplikt på luft- og fjærvåpen som har grovere kaliber enn 4,5 mm

2006/09   Erverv av rifler i cal .50BMG/12,7 x 99
Tilbakekall av våpenkort fra personer med psykiske lidelser

Tilbakekall av våpenkort.
En redegjørelse omkring regelverket og saksbehandlingen av tilbakekall av våpenkort etter våpenloven § 10 av
Lena Løvmo, Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet, Høsten 2012

 

Rundskriv IS-7/2003 – Pasienter som innehar våpen.
Helsepersonells rett og/eller plikt til å gi informsjon til politi og militære myndigheter om pasienters helsetilstand

Translate »

Pin It on Pinterest